سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹ ۰۰:۱۰

Tuesday 19 January 2021 00:10


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2021-01-1912:10am+04:30
New York2021-01-1802:40pm-05:00
Dubai2021-01-1811:40pm+04:00
Tehran2021-01-1811:10pm+03:30
London2021-01-1807:40pm+00:00
Berlin2021-01-1808:40pm+01:00
Rome2021-01-1808:40pm+01:00
Moscow2021-01-1810:40pm+03:00
Toronto2021-01-1802:40pm-05:00
Calcutta2021-01-1901:10am+05:30
Shanghai2021-01-1903:40am+08:00
Paris2021-01-1808:40pm+01:00
Tokyo2021-01-1904:40am+09:00
Riyadh2021-01-1810:40pm+03:00
Istanbul2021-01-1810:40pm+03:00
Qatar2021-01-1810:40pm+03:00
en