پنجشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۸ ۱۸:۵۰

Thursday 12 December 2019 18:50


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2019-12-1206:50pm+04:30
New York2019-12-1209:20am-05:00
Dubai2019-12-1206:20pm+04:00
Tehran2019-12-1205:50pm+03:30
London2019-12-1202:20pm+00:00
Berlin2019-12-1203:20pm+01:00
Rome2019-12-1203:20pm+01:00
Moscow2019-12-1205:20pm+03:00
Toronto2019-12-1209:20am-05:00
Calcutta2019-12-1207:50pm+05:30
Shanghai2019-12-1210:20pm+08:00
Paris2019-12-1203:20pm+01:00
Tokyo2019-12-1211:20pm+09:00
Riyadh2019-12-1205:20pm+03:00
Istanbul2019-12-1205:20pm+03:00
Qatar2019-12-1205:20pm+03:00
en