سه شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۹ ۱۵:۳۰

Tuesday 4 August 2020 15:30


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2020-08-0403:30pm+04:30
New York2020-08-0407:00am-04:00
Dubai2020-08-0403:00pm+04:00
Tehran2020-08-0403:30pm+04:30
London2020-08-0412:00pm+01:00
Berlin2020-08-0401:00pm+02:00
Rome2020-08-0401:00pm+02:00
Moscow2020-08-0402:00pm+03:00
Toronto2020-08-0407:00am-04:00
Calcutta2020-08-0404:30pm+05:30
Shanghai2020-08-0407:00pm+08:00
Paris2020-08-0401:00pm+02:00
Tokyo2020-08-0408:00pm+09:00
Riyadh2020-08-0402:00pm+03:00
Istanbul2020-08-0402:00pm+03:00
Qatar2020-08-0402:00pm+03:00
en