چهارشنبه ۱۹ اسد ۱۴۰۱ ۱۸:۳۰

Wednesday 10 August 2022 18:30


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2022-08-1006:30pm+04:30
New York2022-08-1010:00am-04:00
Dubai2022-08-1006:00pm+04:00
Tehran2022-08-1006:30pm+04:30
London2022-08-1003:00pm+01:00
Berlin2022-08-1004:00pm+02:00
Rome2022-08-1004:00pm+02:00
Moscow2022-08-1005:00pm+03:00
Toronto2022-08-1010:00am-04:00
Calcutta2022-08-1007:30pm+05:30
Shanghai2022-08-1010:00pm+08:00
Paris2022-08-1004:00pm+02:00
Tokyo2022-08-1011:00pm+09:00
Riyadh2022-08-1005:00pm+03:00
Istanbul2022-08-1005:00pm+03:00
Qatar2022-08-1005:00pm+03:00
en