جمعه ۱ سرطان ۱۳۹۷ ۰۹:۲۷

Friday 22 June 2018 09:27


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2018-06-2209:27am+04:30
New York2018-06-2212:57am-04:00
Dubai2018-06-2208:57am+04:00
Tehran2018-06-2209:27am+04:30
London2018-06-2205:57am+01:00
Berlin2018-06-2206:57am+02:00
Rome2018-06-2206:57am+02:00
Moscow2018-06-2207:57am+03:00
Toronto2018-06-2212:57am-04:00
Calcutta2018-06-2210:27am+05:30
Shanghai2018-06-2212:57pm+08:00
Paris2018-06-2206:57am+02:00
Tokyo2018-06-2201:57pm+09:00
Riyadh2018-06-2207:57am+03:00
Istanbul2018-06-2207:57am+03:00
Qatar2018-06-2207:57am+03:00
en