جمعه ۱۴ قوس ۱۳۹۹ ۱۸:۲۸

Friday 4 December 2020 18:28


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2020-12-0406:28pm+04:30
New York2020-12-0408:58am-05:00
Dubai2020-12-0405:58pm+04:00
Tehran2020-12-0405:28pm+03:30
London2020-12-0401:58pm+00:00
Berlin2020-12-0402:58pm+01:00
Rome2020-12-0402:58pm+01:00
Moscow2020-12-0404:58pm+03:00
Toronto2020-12-0408:58am-05:00
Calcutta2020-12-0407:28pm+05:30
Shanghai2020-12-0409:58pm+08:00
Paris2020-12-0402:58pm+01:00
Tokyo2020-12-0410:58pm+09:00
Riyadh2020-12-0404:58pm+03:00
Istanbul2020-12-0404:58pm+03:00
Qatar2020-12-0404:58pm+03:00
en