سه شنبه ۱ سرطان ۱۴۰۰ ۱۵:۰۳

Tuesday 22 June 2021 15:03


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2021-06-2203:03pm+04:30
New York2021-06-2206:33am-04:00
Dubai2021-06-2202:33pm+04:00
Tehran2021-06-2203:03pm+04:30
London2021-06-2211:33am+01:00
Berlin2021-06-2212:33pm+02:00
Rome2021-06-2212:33pm+02:00
Moscow2021-06-2201:33pm+03:00
Toronto2021-06-2206:33am-04:00
Calcutta2021-06-2204:03pm+05:30
Shanghai2021-06-2206:33pm+08:00
Paris2021-06-2212:33pm+02:00
Tokyo2021-06-2207:33pm+09:00
Riyadh2021-06-2201:33pm+03:00
Istanbul2021-06-2201:33pm+03:00
Qatar2021-06-2201:33pm+03:00
en