سه شنبه ۹ جوزا ۱۴۰۲ ۱۵:۲۰

Tuesday 30 May 2023 15:20


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2023-05-3003:20pm+04:30
New York2023-05-3006:50am-04:00
Dubai2023-05-3002:50pm+04:00
Tehran2023-05-3002:20pm+03:30
London2023-05-3011:50am+01:00
Berlin2023-05-3012:50pm+02:00
Rome2023-05-3012:50pm+02:00
Moscow2023-05-3001:50pm+03:00
Toronto2023-05-3006:50am-04:00
Calcutta2023-05-3004:20pm+05:30
Shanghai2023-05-3006:50pm+08:00
Paris2023-05-3012:50pm+02:00
Tokyo2023-05-3007:50pm+09:00
Riyadh2023-05-3001:50pm+03:00
Istanbul2023-05-3001:50pm+03:00
Qatar2023-05-3001:50pm+03:00
en